Regulamin Sklepu Internetowego

Czarno na białym - egzamin ósmoklasisty

§1
[POSTANOWIENIA OGÓLNE]

1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym https://egzaminzcnb.pl/ prowadzony przez CNB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP: 6981859824, REGON: 520599572, e-mail: czarnonabialymbiznesowy@gmail.com

2. Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:

a. Klient – osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) lub prawna, która dokonała lub zamierza dokonać zakupu w sklepie internetowym Czarno na Białym. Klientem może być zarówno konsument, jak i przedsiębiorca,

b. Sprzedawca – CNB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszenna 4a, 64-000 Kościan, NIP: 6981859824,

c. Sklep – sklep internetowy utrzymywany przez Sprzedawcę w domenie
https://egzaminzcnb.pl/,

d. Konsument – w myśl ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Użytkownik, który jako osoba fizyczna dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsumentem, w rozumieniu niniejszego Regulaminu, są również przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, zawierający umowy niemające charakteru zawodowego wynikającego z przedmiotu wykonywanych przez nich działalności,

e. Konto Użytkownika – konto w Sklepie, przypisane do danego Klienta, zawierające dane podane podczas rejestracji,

f. Regulamin – niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami.

3. Sklep oferuje w sprzedaży detalicznej za pomocą sieci internet ebooki. Powyższe produkty dostępne są poprzez Sklep w formie produktów elektronicznych.

4. Szczegółowe informacje o produktach znajdują się na stronie internetowej
https://egzaminzcnb.pl/, jak również udostępniane są w drodze wiadomości e-mail pod adresem e-mailowym Sprzedawcy.

5. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą drogą pocztową na adres wskazany w punkcie 2b oraz drogą elektroniczną na adres e-mail: czarnonabialymbiznesowy@gmail.com.


§2
[WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI]

1. By móc złożyć zamówienie przez Sklep Klient spełnić musi następujące wymagania techniczne:

a. posiadać komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do internetu,

b. posiadać dostęp do poczty elektronicznej,

c. korzystać z przeglądarki internetowej (zaleca się korzystanie z najnowszej wersji),

d. korzystać z minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768,

e. włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies.

2. Sklep internetowy udostępnia usługi elektroniczne w postaci:

a. rejestracji Konta i utrzymania Konta Użytkownika,

b. formularza zamówienia,

c. newslettera,

d. chat,

e. formularza kontaktowego.

3. Za świadczenie ww. usług Sklep nie pobiera żadnych opłat.


§3
[ZAWIERANIE UMÓW]

1. Umowa zawierana jest pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

2. Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT) określonymi w złotych polskich. Ceny produktów nie obejmują kosztów przesyłki.

3. Zamówienia mogą być składane za pomocą strony internetowej Sklepu z wykorzystaniem Formularza zamówienia (bez rejestracji) lub przy pomocy Konta Użytkownika. Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży telefonicznej oraz za pośrednictwem poczty e-mail.

4. Aby dokonać zakupu Klient wybiera interesujące go produkty w Sklepie poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku. Po zakończeniu wybierania produktów, Klient przechodzi do zakładki, w której określa sposób płatności.

5. Następnie Klient klika przycisk „Kupuję i płacę”, który przekierowuje Klienta na stronę zawierającą informacje o dokonywanym zamówieniu. Do informacji tych należy m.in.: określenie głównych cech zamówionych towarów, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami, przedstawienie danych Klienta podanych w formularzu zamówienia.

6. Klient, w celu dokonania zamówienia, jest obowiązany potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę” znajdującego się pod podsumowaniem zamówienia.

7. Kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę” jest równoznaczne z oświadczeniem wiedzy Klienta o złożeniu zamówienia pociągającego za sobą obowiązek zapłaty.

8. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z momentem potwierdzenia przez Klienta złożenia zamówienia, tj. z momentem kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę”.

9. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia do realizacji wraz z danymi dotyczącymi jego realizacji, do których należy m.in.: określenie głównych cech zamówionych towarów, termin realizacji zamówienia, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami, przedstawienie danych osobowych Klienta podanych w formularzu zamówienia.

10. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawartej umowy następuje poprzez:

a. udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie Sklepu,

b. utrwalenie treści umowy w systemie informatycznym Sklepu.

11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy dane teleadresowe Klienta są niezgodne z prawdą.


§4
[TERMINY I SPOSOBY PŁATNOŚCI]

1. Strona internetowa udostępnia następujące formy płatności za zamówienie:

a. przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedającego (przedpłata),

b. za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy płatności (przedpłata).

c. kartą płatniczą.

2. Klient jest zobowiązany dokonać zapłaty w terminie do 3 dni roboczych od dnia dokonania zakupu.

3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta Sprzedający dokonuje zwrotu na ten sam instrument płatniczy, za pomocą którego Klient dokonał płatności.

4. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068


§5
[SPOSOBY I KOSZTY DOSTAWY]

1. Produkty są dostarczane na adres e-mail wskazany przez Klienta.

2. Czas realizacji zamówienia wynosi do 15 minut od zaksięgowania zapłaty za zamówiony towar na koncie Sprzedawcy (albo, w przypadku płatności kartą płatniczą, od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności).


§6

[PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY]

1. Reklamacje w zakresie usług świadczonych przez Serwis można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres:

CNB SP. Z O.O. ul. Pszenna 4a, 64-000 Kościan

lub drogą elektroniczną: czarnonabialymbiznesowy@gmail.com . Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

2. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Administratora w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

3. Odstąpienie od umowy w terminie do 14 dni: produkt nie jest objęty ustawowym terminem odstąpienia od umowy w terminie do 14 dni z racji bycia produktem w pełni cyfrowym, a więc ustawowo wykluczonym z możliwości zwrotu.


§7
[REKLAMACJA PRODUKTU (RĘKOJMIA ZA WADY)]

1. Sprzedawca obowiązany jest do dostarczania produktów wolnych od wad fizycznych i prawnych.

2. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady fizyczne lub prawne wygasa po upływie dwóch lat od dnia wydania produktu. Przed upływem powyższego terminu konsument może powiadomić Sprzedawcę o stwierdzeniu wady w wysyłając stosowną wiadomość e-mail na adres: czarnonabialymbiznesowy@gmail.com.

3. Konsument nie jest związany powyższymi sposobami składania reklamacji. Może on złożyć zgłoszenie reklamacyjne w dowolny sposób pod warunkiem wykorzystania trwałego nośnika.

4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

a. imię i nazwisko lub firmę kupującego,

b. adres zamieszkania/siedziby do korespondencji,

c. dołączony dowód zakupu produktu (np. paragon, faktura, dowód przelewu itp.),

d. dokładne oznaczenie reklamowanego towaru,

e. wskazanie wady opisującej niezgodność towaru z umową i daty jej wystąpienia,

f. żądanie reklamującego (odstąpienie od umowy, obniżenie ceny, wymiana produktu, usunięcie wady),

g. datę wniesienia i podpis składającego reklamację.

5. Sprzedawca potwierdza wpływ reklamacji i wzywa konsumenta do niezwłocznego dostarczenia wadliwego produktu do Sprzedawcy, w celu ustosunkowania się do reklamacji.

6. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

7. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji konsumenta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia reklamacji, przyjmuje się, że uznał reklamację konsumenta i jego żądanie.


§8
[UMOWY ZAWIERANE Z PRZEDSIĘBIORCAMI DOKONUJĄCYMI ZAMÓWIENIA W CELACH ZAWODOWYCH]

1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie wyłącznie do umów zawieranych z Klientami będącymi przedsiębiorcami dokonującymi zamówienia w celach zawodowych.

2. Złożenie zamówienia w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż osoba składająca zamówienie jest upoważniona do reprezentowania podmiotu, w imieniu którego zamówienie złożono. Złożenie zamówienia bez stosownego upoważnienia skutkować będzie odpowiedzialnością osoby składającej zamówienie za wszelkie szkody wynikłe z tego faktu.

3. Przedsiębiorca jest zobowiązany zbadać przesyłkę dostarczaną mu za pośrednictwem przewoźnika w sposób zwyczajowo przyjęty, a w przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia produktu, obowiązany jest dochować wszelkich czynności zmierzających do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

4. Przedsiębiorca traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy zawartej z przedsiębiorcą w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyn.

6. Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy zawartej między Sprzedawcą a Przedsiębiorcą rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.


§9
[POZASĄDOWE SPOSOBY ROZWIĄZANIA SPORÓW]

1. W celu rozwiązania sporu zaistniałego w związku z dokonywaniem zakupów w Sklepie, konsument ma możliwość skorzystania z pomocy następujących instytucji przed wytoczeniem sprawy w sądzie powszechnym:

a. skorzystanie ze stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z umowy sprzedaży,

b. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu,

c. zwrócenia się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której celem jest ochrona praw konsumentów.

2. Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów oraz dostępności procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych instytucji takich jak Inspekcja Handlowa, powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów, a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§10
[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu ze względu na zmiany w przepisach obowiązującego prawa lub zmiany w sposobie zawierania i realizacji umów. Zmiany te nie będą miały wpływu na złożone, realizowane lub wykonane zamówienia i umowy.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

3. Regulamin obowiązuje od dnia 01-01-2022.

[FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY]

Adresat                                                                                                                                                                    Adres pocztowy
Ja / My (*) niniejszym informuję / informujemy (*) o moim / naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
Nazwa produktu                                                                                                                                              Cena

 1. Razem
  Data zawarcia umowy
  Data odbioru produktów
  Imię i nazwisko
  Adres konsumenta (-ów)
  Data i podpis